Pomoc finansowa dla rybaków przybrzeżnych

08 paź Pomoc finansowa dla rybaków przybrzeżnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje uruchomienie w zakresie § 16b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Pomoc finansowa zostanie uruchomiona w związku z wyrażeniem warunkowej zgody przez Ministra Finansów na zaciągnięcie zobowiązań w wysokości wyższej ponad dostępną alokację środków finansowych w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne
PO RYBY 2007-2013.

Zgodnie z § 16b ust. 2 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia o pomoc finansową mogą wspólnie ubiegać się armatorzy, których statki rybackie stanowią co najmniej 40% wszystkich statków rybackich, których port macierzysty znajduje się na terytorium i w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. od wschodniej granicy państwa do południka 17° 40′ 30″ długości geograficznej wschodniej – z wyłączeniem Zalewu Wiślanego, albo
  2. od południka 17° 40′ 30″ długości geograficznej wschodniej do południka 15° 23′ 14″ długości geograficznej wschodniej, albo
  3. od południka 15° 23′ 14″ długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa – z wyłączeniem Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami przyległymi,

albo obszarze Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami przyległymi albo Zalewu Wiślanego.

Terminem rozpoczęcia czasowego zawieszenia działalności połowowej może być
dzień 1 października br. pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, o której mowa w § 16b ust. 3 ww. rozporządzenia.

Armatorzy poławiający statkami rybackimi na obszarach, o których mowa w § 16b
ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia zobowiązani są uzyskać pozytywną opinię okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

W przypadku jeśli armatorzy, o których mowa w § 16b ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia posiadają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza i uczestniczą w ochronie tego gatunku, konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

Liczba dni czasowego zawieszenia działalności połowowej, która będzie kwalifikowała się do dofinansowania zostanie podana w ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w późniejszym terminie.