Komunikat ws. znakowania ryb

08 paź Komunikat ws. znakowania ryb

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że produkty rybołówstwa
i akwakultury oferowane do sprzedaży konsumentowi w handlu detalicznym, lokalach gastronomicznych i stołówkach, muszą być odpowiednio oznakowane. Podmioty działające w łańcuchu dystrybucyjnym „od łowiska do półmiska” zobowiązane są przestrzegać wymagań określonych w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Ryby żywe, świeże, schłodzone, mrożone, wędzone, suszone i solone niezależnie od tego czy są wystawione do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych czy są oferowane luzem, powinny być opatrzone między innymi takimi informacjami jak:

  • handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwa systematyczna (łacińska),
  • metoda produkcji (gdzie złowiono lub wyhodowano),
  • obszar połowu lub hodowli,
  • kategoria narzędzia połowowego (w przypadku surowca poławianego).

Informacje te nie są wymagane w oznakowaniu produktów rybnych przetworzonych
i zakonserwowanych (czyli np. marynat i konserw rybnych) jednakże, jeżeli etykieta takiego produktu sugeruje użycie konkretnego gatunku, poprawnym będzie zamieszczenie informacji o handlowym oznaczeniu gatunku i nazwie systematycznej.

Produkt powinien zawierać pełną nazwę handlową zamieszczoną w „Wykazie oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców”. Wykaz ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce
Rybactwo/ Rynek i Przetwórstwo Rybne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. 2011 Nr 34 poz. 168)umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

W celu prawidłowego oznakowania ryb i produktów rybnych, istotne jest zapewnienie identyfikowalności surowca rybnego. Wymagania dot. identyfikowalności zostały określone w następujących aktach prawnych:

W celu ułatwienia stosowania przepisów w zakresie znakowania ryb, Komisja Europejska opracowała „Miniprzewodnik po nowych unijnych oznakowaniach konsumenckich dla produktów rybołówstwa i akwakultury” dostępny w polskiej wersji językowej.

Konsumenci stwierdzający nieprawidłowość w oznakowaniu ryb i produktów rybnych, mogą złożyć stosowną skargę do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.